BSB PROFESSIONAL SERVICE

COOKIES

Tyto Zása­dy pou­ží­vá­ní sou­bo­rů coo­kie byly napo­sle­dy aktu­a­li­zo­vá­ny dne 17. 12. 2021 a vzta­hu­jí se na obča­ny a oso­by s trva­lým byd­liš­těm v Evrop­ském hos­po­dář­ském prostoru.

1. ÚVOD

Naše webo­vé strán­ky https://www.bsb-service.cz (dále jen „web“) pou­ží­va­jí coo­kies a dal­ší sou­vi­se­jí­cí tech­no­lo­gie (pro usnad­ně­ní jsou všech­ny tech­no­lo­gie ozna­čo­vá­ny jako „coo­kies“). Coo­kies také vklá­da­jí tře­tí stra­ny, kte­ré jsme zapo­ji­li. V níže uve­de­ném doku­men­tu vás infor­mu­je­me o pou­ží­vá­ní coo­kies na našem webu.

2. CO JSOU TO SOUBORY COOKIES?

Sou­bor coo­kie je malý jed­no­du­chý sou­bor, kte­rý je ode­slán spo­lu se strán­ka­mi toho­to webu a ulo­žen pro­hlí­že­čem na pev­ný disk počí­ta­če nebo jiné­ho zaří­ze­ní. Infor­ma­ce v nich ulo­že­né mohou být vrá­ce­ny našim ser­ve­rům nebo ser­ve­rům pří­sluš­ných tře­tích stran během násled­né návštěvy.

3. CO JSOU SKRIPTY?

Skript je část pro­gra­mo­vé­ho kódu, kte­rý slou­ží k tomu, aby naše webo­vé strán­ky fun­go­va­ly správ­ně a inter­ak­tiv­ně. Ten­to kód je spuš­těn na našem ser­ve­ru nebo na vašem zařízení.

4. CO JE TO WEBOVÝ MAJÁK?

Webo­vý maják (nebo pixe­lo­vá znač­ka) je malý, nevi­di­tel­ný kus tex­tu nebo obráz­ku na webu, kte­rý se pou­ží­vá ke sle­do­vá­ní pro­vo­zu na webu. Za tím­to úče­lem jsou různá data o vás uklá­dá­na pomo­cí webo­vých majáků.

5. COOKIES

5.1 Tech­nic­ké nebo funkč­ní sou­bo­ry cookies

Někte­ré sou­bo­ry coo­kies zajiš­ťu­jí, že urči­té čás­ti webu fun­gu­jí správ­ně a že vaše uži­va­tel­ské pre­fe­ren­ce zůstá­va­jí zná­mé. Umís­tě­ním funkč­ních sou­bo­rů coo­kies usnad­ňu­je­me návště­vu našich webo­vých strá­nek. Tím­to způ­so­bem nemu­sí­te při návštěvě našich webo­vých strá­nek opa­ko­va­ně zadá­vat stej­né infor­ma­ce a napří­klad polož­ky zůsta­nou v nákup­ním koší­ku, dokud neza­pla­tí­te. Tyto coo­kies může­me umís­tit bez vaše­ho souhlasu.

5.2 Ana­ly­tic­ké sou­bo­ry cookies

Ana­ly­tic­ké sou­bo­ry coo­kies vyu­ží­vá­me k opti­ma­li­za­ci webo­vých strá­nek pro naše uži­va­te­le. Pomo­cí těch­to ana­ly­tic­kých sou­bo­rů coo­kies zís­ká­me infor­ma­ce o pou­ží­vá­ní našich webo­vých strá­nek. Žádá­me vás o povo­le­ní k uklá­dá­ní ana­ly­tic­kých sou­bo­rů cookies.

5.3 Reklam­ní sou­bo­ry cookies

Na tom­to webu pou­ží­vá­me reklam­ní sou­bo­ry coo­kies, což nám umož­ňu­je při­způ­so­bit rekla­my za vás a my (a tře­tí stra­ny) zís­ká­vá­me infor­ma­ce o výsled­cích kam­pa­ně. To se děje na zákla­dě pro­fi­lu, kte­rý vytvo­ří­me na zákla­dě vaše­ho klik­nu­tí a sur­fo­vá­ní na https://www.bsb-service.cz a mimo něj. S těmi­to coo­kies jste jako návštěv­ník webu spo­je­ni s jedi­neč­ným ID, tak­že se stej­ná rekla­ma napří­klad nezob­ra­zu­je více než jednou.

5.4 Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací coo­kies jsou sou­bo­ry coo­kies nebo jaká­ko­li jiná for­ma míst­ní­ho úlo­žiš­tě, kte­ré se pou­ží­va­jí k vytvá­ře­ní uži­va­tel­ských pro­fi­lů k zob­ra­zo­vá­ní rekla­my nebo ke sle­do­vá­ní uži­va­te­le na tom­to webu nebo na něko­li­ka webech pro podob­né mar­ke­tingo­vé účely.

Pro­to­že tyto sou­bo­ry coo­kies jsou ozna­če­ny jako sle­do­va­cí, žádá­me vás o jejich povolení.

5.5 Tla­čít­ka soci­ál­ních médií

Na našem webu jsme při­da­li tla­čít­ka Face­book pro pro­pa­ga­ci webo­vých strá­nek (např. „Like“, „pin“) nebo sdí­le­ní (např. „Tweet“) na soci­ál­ních sítích jako Face­book. Tato tla­čít­ka fun­gu­jí pomo­cí kusů kódu pochá­ze­jí­cích od Face­book. Ten­to kód umis­ťu­je coo­kies. Tato tla­čít­ka soci­ál­ních médií mohou také uklá­dat a zpra­co­vá­vat urči­té infor­ma­ce, tak­že se vám může zob­ra­zit per­so­na­li­zo­va­ná reklama.

Pře­čtě­te si pro­hlá­še­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů těch­to soci­ál­ních sítí (kte­ré se mohou pra­vi­del­ně měnit) a pře­čtě­te si, co děla­jí s vaši­mi (osob­ní­mi) úda­ji, kte­ré zpra­co­vá­va­jí pomo­cí těch­to sou­bo­rů coo­kies. Zís­ka­ná data jsou v maxi­mál­ní mož­né míře ano­ny­mi­zo­vá­na. Face­book se nachá­zí ve Spo­je­ných státech.

6. SOUHLAS

Když popr­vé navští­ví­te náš web, uká­že­me vám vyska­ko­va­cí okno s vysvět­le­ním o coo­kies. Jakmi­le klik­ne­te na “Ulo­žit před­vol­by”, sou­hla­sí­te s pou­ží­vá­ním kate­go­rií sou­bo­rů coo­kies a plu­gi­nů, kte­ré jste vybra­li v roz­ba­lo­va­cí nabíd­ce, jak je popsá­no v tom­to pro­hlá­še­ní o sou­bo­rech coo­kies. Pou­ží­vá­ní coo­kies může­te zaká­zat pomo­cí své­ho pro­hlí­že­če, ale měj­te na pamě­ti, že naše webo­vé strán­ky již nemu­sí fun­go­vat správně.

6.1 Sprá­va nasta­ve­ní sou­hla­su
Funkč­ní
Sta­tis­tic­ké
Mar­ke­tingo­vé

7. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jde o vaše osob­ní úda­je, máte násle­du­jí­cí práva:

  • Máte prá­vo vědět, proč jsou vaše osob­ní úda­je potřeb­né, co se s nimi sta­ne a jak dlou­ho budou uchovány.
  • Prá­vo na pří­stup: Máte prá­vo na pří­stup k vašim osob­ním úda­jům, kte­ré jsou nám známy.
  • Prá­vo na opra­vu: Máte prá­vo dopl­nit, opra­vit, odstra­nit nebo zablo­ko­vat vaše osob­ní úda­je, kdy­ko­li bude­te chtít.
  • Pokud nám udě­lí­te sou­hlas se zpra­co­vá­ním vašich úda­jů, máte prá­vo ten­to sou­hlas odvo­lat a nechat vaše osob­ní úda­je smazat.
  • Prá­vo na pře­nos vašich úda­jů: Máte prá­vo vyžá­dat si od správ­ce všech­ny vaše osob­ní úda­je a v celém roz­sa­hu je pře­dat jiné­mu správci.
  • Prá­vo na námit­ku: pro­ti zpra­co­vá­ní vašich úda­jů může­te namí­tat. Řídí­me se tím, pokud nee­xis­tu­jí opráv­ně­né důvo­dy ke zpracování.

Pro uplat­ně­ní těch­to práv nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Podí­vej­te se pro­sím na kon­takt­ní úda­je ve spod­ní čás­ti toho­to pro­hlá­še­ní o coo­kies. Máte-li stíž­nost na to, jak naklá­dá­me s vaši­mi úda­ji, rádi bychom se o tom dozvě­dě­li, ale máte také prá­vo podat stíž­nost kon­t­rol­ní­mu orgá­nu (Úřa­du pro ochra­nu osob­ních údajů).

8. POVOLENÍ/ZAKÁZÁNÍ A ODSTRANĚNÍ COOKIES 

Pomo­cí inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če může­te auto­ma­tic­ky nebo ruč­ně mazat sou­bo­ry coo­kies. Může­te také určit, že někte­ré sou­bo­ry coo­kies nemu­sí být umís­tě­ny. Dal­ší mož­nos­tí je změ­nit nasta­ve­ní inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če tak, aby se vám při kaž­dém ulo­že­ní sou­bo­ru coo­kies zob­ra­zi­la zprá­va. Dal­ší infor­ma­ce o těch­to mož­nos­tech nalez­ne­te v Nápo­vě­dě vaše­ho prohlížeče.

Vez­mě­te pro­sím na vědo­mí, že náš web nemu­sí fun­go­vat správ­ně, pokud jsou deak­ti­vo­vá­ny všech­ny coo­kies. Pokud coo­kies sma­že­te ve svém pro­hlí­že­či, budou zno­vu umís­tě­ny po vašem sou­hla­su, když zno­vu navští­ví­te naše webo­vé stránky.

9. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V pří­pa­dě dota­zů nebo komen­tá­řů ohled­ně našich zásad týka­jí­cích se sou­bo­rů coo­kies a toho­to pro­hlá­še­ní nás pro­sím kon­tak­tuj­te pomo­cí násle­du­jí­cích kon­takt­ních úda­jů:
BSB Pro­fes­si­o­nal ser­vi­ce, s.r.o.
Kube­lí­ko­va 27, 130 00, Pra­ha 3
info@bsb-service.cz