BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

kontakt

Roman Vacek

CEO, mar­ke­ting manager, account management

Daniel Böhm

CEO, PR manager,  Human Resour­ces management

Daniel Čes­ký

Ope­rati­on manager a Crowd  Con­t­rol Spe­ci­a­list

Anna Pet­řín­ská

Bac­ko­f­fi­ce manager, Event Coor­di­na­tor, CCTV ope­rati­ons

VAŠI BEZPEČNOST NECHTE NA NÁS

Secu­ri­ty BSB Pro­fes­si­o­nal ser­vi­ce, s.r.o.
adre­sa síd­la: Kube­lí­ko­va 27, 130 00, Pra­ha 3
fak­tu­rač­ní adre­sa: Kube­lí­ko­va 27, 130 00, Pra­ha 3
info@bsb-service.cz
IČ 27362817
Datum zápi­su: 15. čer­ven­ce 2005
Spi­so­vá znač­ka: C 108488 vede­ná u Měst­ské­ho sou­du v Praze

Potře­bu­je­te více infor­ma­cí? Máte spe­ci­fic­ké poža­dav­ky? Nena­šli jste, co jste hle­da­li? Ozvě­te se nám a spo­leč­ně najde­me řešení.

CHCETE O NÁS NEBO NAŠICH SLUŽBÁCH VĚDĚT VÍC? NAPIŠTE NÁM.

Napiš­te nám zprá­vu pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře a my se vám obra­tem ozve­me zpět.

Sou­hla­sím s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů.

aktuální informace z akcí najdete na našich facebookových stránkách

FB