BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

bezpečnostní zajištění filmových produkcí

experience

ZKUŠENOSTI

Dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti při natá­če­ní fil­mů čes­ké i zahra­nič­ní produkce.

zamestnanci

ZAMĚSTNANCI

Tým zku­še­ných, pra­vi­del­ně ško­le­ných a jazy­ko­vě vyba­ve­ných pracovníků.

modernost

VYBAVENÍ

Moder­ní tech­nic­ké vyba­ve­ní pro kom­plex­ní zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti natáčení.

Jsme pro­fe­si­o­ná­lo­vé v zajiš­ťo­vá­ní bez­peč­nos­ti fil­mo­vé pro­duk­ce a tele­viz­ních pře­no­sů. Zabez­pe­ču­je­me kom­plex­ní služ­by  při natá­če­ní fil­mů, pořa­dů, vysí­lá­ní s živým pub­li­kem, či zajiš­tě­ním pře­no­so­vých vozů. Vzhle­dem k čas­tým zahra­nič­ním pro­duk­cím umí­me samo­zřej­mě zaru­čit ade­kvát­ně jazy­ko­vě vyba­ve­né pra­cov­ní­ky. Spo­lu­pra­cu­je­me se záchran­ný­mi slož­ka­mi, zajis­tí­me vozy rych­lé záchran­né služ­by i hasič­ská vozi­dla, požár­ní dozor či eva­ku­ač­ní plány.

FILMOVÉ NATÁČENÍ BEZ STAROSTÍ? NAPIŠTE NÁM.

Sou­hla­sím s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů.

aktuální informace z akcí najdete na našich facebookových stránkách

FB