BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

NAŠE SLUŽBY

Spo­leč­nost BSB Pro­fes­si­o­nal Ser­vi­ce zajiš­ťu­je veš­ke­ré služ­by v oblas­ti bez­peč­nos­ti již od roku 1998. Během akcí posky­tu­je­me pořa­da­tel­ské a orga­ni­zač­ní služ­by. Kla­de­me maxi­mál­ní důraz na vyso­kou pro­fe­si­o­na­li­tu, spo­leh­li­vost a indi­vi­du­ál­ní potře­by našich klientů.

scroll_ikona_cervena

BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ

Zabez­pe­ču­je­me ost­ra­hu spor­tov­ních utká­ní, kul­tur­ních a spo­le­čen­ských akcí včet­ně zdra­vot­nic­ké­ho a požár­ní­ho dohle­du. Náš vyško­le­ný tým se posta­rá o bez­peč­nost divá­ků, účin­ku­jí­cích i o ochra­nu jejich majet­ku a vybavení.

FYZICKÁ OCHRANA OSOB

Zajiš­ťu­je­me veš­ke­ré služ­by v oblas­ti bez­peč­nos­ti osob. Naši zaměst­nan­ci dba­jí na vyso­ký stan­dard, pro­fe­si­o­na­li­tu a indi­vi­du­ál­ní potře­by kaž­dé­ho kli­en­ta. Na zákla­dě něko­li­ka­le­tá pra­xe garan­tu­je­me vyso­kou úro­veň osob­ní ochrany.

FYZICKÁ OCHRANA OSOB

Zajiš­ťu­je­me veš­ke­ré služ­by v oblas­ti bez­peč­nos­ti osob. Naši zaměst­nan­ci dba­jí na vyso­ký stan­dard, pro­fe­si­o­na­li­tu a indi­vi­du­ál­ní potře­by kaž­dé­ho kli­en­ta. Na zákla­dě něko­li­ka­le­tá pra­xe garan­tu­je­me vyso­kou úro­veň osob­ní ochrany.

BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ FILMOVÝCH PRODUKCÍ

Vel­ké zku­še­nos­ti máme se zajiš­tě­ním bez­peč­nos­ti na fil­mo­vých pro­jek­tech a tele­viz­ních pře­no­sech. Natá­če­cí pro­stor bez­peč­ně zajis­tí­me. Naši zku­še­ní pra­cov­ní­ci jsou ade­kvát­ně jazy­ko­vě vybaveni. 

KOMPLEXNÍ POŘADATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

Posta­rá­me se nejen o ost­ra­hu, ale zaru­čí­me vám hlad­ký prů­běh celé akce. Také rádi navíc zajis­tí­me pro­ná­jem vysí­la­ček a sla­dě­ní jejich soft­wa­ru, stej­ně tak zdra­vot­ní služ­bu a požár­ní ochranu.

KOMPLEXNÍ POŘADATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

Posta­rá­me se nejen o ost­ra­hu, ale zaru­čí­me vám hlad­ký prů­běh celé akce. Také rádi navíc zajis­tí­me pro­ná­jem vysí­la­ček a sla­dě­ní jejich soft­wa­ru, stej­ně tak zdra­vot­ní služ­bu a požár­ní ochranu.