BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

bezpečnostní zajištění akcí

komplexnost

komplexnost

Kom­plex­ní bez­peč­nost­ní zajiš­tě­ní vašich akcí na pro­fe­si­o­nál­ní úrovni.

profesionalita

PROFESIONALITA

Tým zku­še­ných a pro­ško­le­ných pra­cov­ní­ků včet­ně hasič­ských a zdra­vot­ních služeb.

individual

INDIVIDUALITA

Posou­ze­ní bez­peč­nost­ních rizik a sesta­ve­ní kon­krét­ní­ho plá­nu pří­mo k vaší akci.

Posky­tu­je­me bez­peč­nost­ní zajiš­tě­ní spor­tov­ních a kul­tur­ních akcí, klu­bů, kon­cer­tů a festivalů.

Náš tým se sklá­dá ze zku­še­ných a vyško­le­ných zaměst­nan­ců, kte­ří absol­vo­va­li jak zdra­vot­ní, tak pro­ti­po­žár­ní kur­zy. Posta­rá­me se o bez­peč­nost divá­ků, účin­ku­jí­cích i o ochra­nu jejich majet­ku a vybavení.

Spo­lu­pra­cu­je­me se záchran­ný­mi slož­ka­mi, zajis­tí­me vozy rych­lé záchran­né služ­by i hasič­ská vozi­dla, požár­ní dozor či eva­ku­ač­ní plá­ny. Na zákla­dě vašich poža­dav­ků pro vás sesta­ví­me nej­lep­ší bez­peč­nost­ní řeše­ní v závis­los­ti na typu akce.

CHCETE SE CÍTIT NA VAŠÍ AKCI BEZPEČNĚ? NAPIŠTE NÁM.

Sou­hla­sím s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů.

aktuální informace z akcí najdete na našich facebookových stránkách

FB