BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

fyzická ochrana osob

profesionalita

ODBORNOST

Pro­fe­si­o­nál­ně vyško­le­ní body­gu­ar­di s ade­kvát­ní jazy­ko­vou vybaveností.

soukromi

DISKRÉTNOST

Důraz na dis­krét­nost, repre­zen­ta­tiv­ní vystu­po­vá­ní a indi­vi­du­ál­ní pří­stup ke kaž­dé­mu klientovi.

ikona krize

KRIZOVÉ SITUACE

S osob­ní ochra­nou při­chá­zí i důraz na pro­fe­si­o­nál­ní řeše­ní kri­zo­vých situací. 

Na zákla­dě indi­vi­du­ál­ních potřeb kaž­dé­ho kli­en­ta a posou­ze­ní bez­peč­nost­ních rizik zajis­tí­me nej­lep­ší mož­nou osob­ní ochra­nu vám, vašim blíz­kým či kole­gům. Naši osob­ní stráž­ci / body­gu­ar­di jsou spe­ci­ál­ně a pra­vi­del­ně ško­le­ni ke zvlá­dá­ní kon­flik­tů a řeše­ní kri­zo­vých situ­a­cí. Kla­de­me vel­ký důraz na dis­krét­nost, pro­fe­si­o­na­li­tu a repre­zen­ta­tiv­ní vystu­po­vá­ní. Díky něko­li­ka­le­té pra­xi s ochra­nou tuzem­ských i zahra­nič­ních kli­en­tů nabí­zí­me špič­ko­vou VIP ochra­nu na vyso­ké úrovni.

CHCETE SE CÍTIT  BEZPEČNĚ? NAPIŠTE NÁM.

Sou­hla­sím s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů.

aktuální informace z akcí najdete na našich facebookových stránkách

FB