BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

komplexní pořadatelské zajištění akcí

komplexnost

KOMPLEXNOST

Kom­plet­ní pří­pra­va, zajiš­tě­ní a bez­pro­blé­mo­vý prů­běh celé akce.

zamestnanci

PROFESIONALITA

Tým vyško­le­ných pra­cov­ní­ků včet­ně kom­plet­ní­ho tech­nic­ké­ho vybavení.

dohled

organizace

Pomoc s pro­dukč­ním zajiš­tě­ním vč. zdra­vot­ní­ho a požár­ní­ho dohledu.

Zajis­tí­me kom­plet­ní pořa­da­tel­ské služ­by a klid­ný prů­běh celé akce na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni. Obsta­rá­me zku­še­ný pořa­da­tel­ský tým, hos­tes­ky, vyško­le­né zdra­vot­ní­ky i hasi­če. Při­pra­ví­me přes­ný bez­peč­nost­ní i kri­zo­vý plán vaší akce a zajis­tí­me ochra­nu všech návštěv­ní­ků i účin­ku­jí­cích včet­ně jejich vyba­ve­ní. Po celou dobu koná­ní udá­los­ti mimo jiné pro­vá­dí­me cel­ko­vý moni­to­ring cho­vá­ní účast­ní­ků, dodr­žo­vá­ní hygi­e­nic­kých i bez­peč­nost­ních opatření.

CHCETE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI AKCI? NAPIŠTE NÁM.

Sou­hla­sím s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů.

aktuální informace z akcí najdete na našich facebookových stránkách

FB