BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sou­hla­sím, aby spo­leč­nost BSB Pro­fes­si­o­nal ser­vi­ce, s.r.o., 110 00, Pra­ha 1, Hybern­ská 1012/30, IČO 273 62 817  (dále jen „Správ­ce“), zpra­co­vá­val mé osob­ní úda­je pro mar­ke­tingo­vé úče­ly spo­čí­va­jí­cí v nabíd­ce slu­žeb uve­de­ných na svých webo­vých strán­kách a sou­vi­se­jí­cích slu­žeb posky­to­va­ných Správ­cem, v sou­la­du se záko­nem č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osob­ních úda­jů (dále jen „zákon o ochra­ně osob­ních úda­jů“) ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a v sou­la­du s naří­ze­ním č. 2016/679 „GDPR“, na dobu neu­r­či­tou, nebo do odvo­lá­ní toho­to mého souhlasu.

Potvr­zu­ji, že jsem obe­zná­men se svý­mi prá­vy sou­vi­se­jí­cí se zpra­co­vá­ním mých osob­ních úda­jů, zejmé­na:

- na pří­stup ke svým osob­ním úda­jům, jejich opra­vu nebo jejich výmaz, nebo ome­ze­ní zpra­co­vá­ní;
- vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní;
- na pře­no­si­tel­nost úda­jů ve struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném for­má­tu;
- kdy­ko­liv sou­hlas se zpra­co­vá­ním odvo­lat;
- podat stíž­nost u Úřa­du pro ochra­nu osob­ních údajů.

Dále potvr­zu­ji, že jsem obe­zná­men se způ­so­bem naklá­dá­ní s mými osob­ní­mi úda­ji a jejich zpra­co­vá­ním, zejmé­na:

- mé osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­ny pou­ze v roz­sa­hu, ve kte­rém byly mnou poskyt­nu­ty a pou­ze pro sho­ra uve­de­né úče­ly;
- s mými úda­ji jsou pro­vá­dě­ny násle­du­jí­cí úko­ny: ulo­že­ní do data­bá­ze, úpra­vy v pří­pa­dě, že je dopl­ním nebo se dožá­dám úprav, vyhle­dá­vá­ní, tří­dě­ní a likvi­da­ce po uply­nu­tí sho­ra uve­de­né lhů­ty pro zpra­co­vá­ní nebo po odvo­lá­ní mého souhlasu.

V pří­pa­dě zájmu o vyma­zá­ní kon­tak­tu z data­bá­ze BSB Pro­fes­si­o­nal ser­vi­ce, s.r.o. pro­sím napiš­te na emai­lo­vou adre­su info@bsb-service.cz.